Marsha Karagheusian

Artifact II
raku-fired earthenware clay and woven linen; 10 x 15 x 15 in.