Shalalae Jamil

Reading Kaif-e-Raz
photograph (digital print); 14 x 20 in