Juliana Morris

Shekinah Is Coming Out of Exile
Lambda Metallic C-print, double mount 1/4 plexi; 34 x 34 in.