Bethany Cordero

1. Steel/Bronze Vessel (2021) – 6 x 17 x 5 in.
2. Vessels Series 1, Steel (2022) – 6 x 21 x 6 in.
3. Fiber Bronze Vessel (2020) – 4 x 6 x 4 in.
4. Fiber Assemblage Vessel (2021) – 6 x 17 x 5.5 in.
5. The Dance, Bronze Casting (2021) – 6 x 6 x 5 in.
6. Steel Cuff, Wearable Object Series (2022) – 2.5 x 3 x 2.5 in.
7. Bronze 2 Vessel (2021) – 6 x 7 x 5 in.
8. Fiber Armature, Within (2022) – 26 x 22 x 11 in.